• Porezne olakšice za završni račun 2020. godine!

• Predstečajna nagodba!

• Revizija neprofitnih organizacija (udruge, ustanove i dr.)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želite primati newsletter naše Grupe?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image Naše usluge

 

Pouzdane financijske informacije potrebne su ulagačima, menadžerima, vjerovnicima, zakonodavnim tijelima i ostalim zainteresiranim osobama kako bi mogli donositi pravilne odluke. Revizija ima važnu ulogu u tom procesu dajući objektivno i neovisno mišljenje  da li su prezentirani financijski izvještaji realni i objektivni. Sve informacije i podatke koje prikupimo tijekom obavljanja revizije i svih naših usluga dužni smo čuvati kao poslovnu tajnu.

 

Porezne olakšice za završni račun 2020. godine

Upoznati ste sa poreznim olakšicama? Slobodno nam se obratite kontaktirajte nas !

 

Predstečajna nagodba

Od 1. listopada 2012. godine na snazi je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012) kojim su definirani rokovi plaćanja i postupak predstečajne nagodbe. Prilikom pokretanja postupka predstečajne nagodbe Društvo (dužnik) dužno je priložiti Izvješće ovlaštenog revizora koje se sastoji od mišljenja o financijskim izvještajima ne starijim od 3 mjeseca, procjene vrijednosti Društva, te mišljenja o programu restrukturiranja Društva.

 

Zakonska revizija financijskih izvještaja

Zakonska revizija financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj propisana je Zakonom o reviziji i Zakonom o računovodstvu. Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika.
Svrha je revizije financijskih izvještaja utvrditi jesu li financijski izvještaji sastavljeni u skladu s Međunarodnim ili Hrvatskim računovodstvenim standardima (ili drugim okvirom prezentiranja financijskih izvještaja) te omogućiti revizoru da izrazi razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji, u svim značajnim aspektima, realni i objektivni.

 

imageRevizija poslovanja

Revizija poslovanja sustavan je pregled jednoga dijela ili svih poslovnih funkcija revidiranog društva (npr. nabava, prodaja, proizvodnja, računovodstvo)  u odnosu na efikasnost uporabe sredstava društva. Svrha je takve revizije procjena poslovne uspješnosti, prepoznavanje područja koja se mogu poboljšati te davanje preporuka za poboljšanje.

 

IT revizija

Revizija informacijskog sustava predstavlja proces prikupljanja i procjene dokaza na temelju kojih se može procijeniti uspješnost informacijskog sustava.
U okviru revizije informacijskih sustava sustavno i temeljito se analiziraju kontrole unutar svih dijelova informacijskog sustava s ciljem procijene postojećeg stanja, otkrivanja rizičnih područja te davanje preporuka menadžmentu za poboljšanja  u upravljanju informacijskim sustavom.
Consilium revizija d.o.o. surađuje sa ovlaštenim revizorima informacijskog sustava sa višegodišnjim iskustvom na području bankarskog i privrednog sektora.

 

Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima

Obavljamo revizije određene Zakonom o trgovačkim društvima: revizije osnivanja trgovačkih društava, revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, revizije pripajanja i spajanja društava, revizije preoblikovanja, revizije podjele trgovačkih društava.

U suradnji sa javnim bilježnicima te odvjetnicima specijaliziranim za trgovačko pravo  pružamo podršku klijentima u  tehničkoj provedbi potrebnih radnji.

 

Revizija za posebne namjene i kontrola završnog računa

Revizije za posebne namjene provodi se prema zahtjevu naručitelja prilagođeno specifičnim potrebama klijenata.


Ukoliko niste obveznik zakonske revizije (niste d.d. niti kao d.o.o. imate ukupne prihode veće od 30 mil. kn), a želite se uvjeriti da vaš računovođa sastavlja financijske izvještaje sukladno zakonskim i poreznim propisima RH?


Kao vlasnik trgovačkog društva, menadžer, član Uprave ili Nadzornog odbora niste sigurni da li poslovne knjige realno i objektivno odražavaju stanje u Društvu?


Imate porezne dileme glede obračunavanja i plaćanja poreza u RH zbog učestalih izmjena poreznih propisa RH?


Želite zatražiti povrat poreza od države te očekujete skori porezni nadzor?


Tijekom poreznog nadzora konstatirane su nepravilnosti te želite da Vas pred poreznim tijelima zastupa porezni savjetnik? 


Niste zadovoljni funkcioniranjem pojedine poslovne funkcije (nabave, prodaje, proizvodnje, skladišta, računovodstva) te želite efikasnije funkcioniranje?


Poslovanje Društva odvija se kroz više podružnica/poslovnica/skladišta te želite provesti terensku kontrolu?


U planu su značajne investicije te želite iskoristiti porezne i druge olakšice predviđene zakonskom regulativom RH?


Namjeravate prodati/kupiti poslovni udjel/dionice u trgovačkom Društvu ili želite znati koliko Vaša tvrtka vrijedi?


Ukoliko je odgovor na jedno od prethodnih pitanja potvrdno predlažemo  zajednički  sastanak. Kontaktirajte nas!

 

Revizije financijskih izvještaja projekata financiranih iz sredstava Svjetske banke i EU fondova

U okviru provedbe mjera potrebnih za uključivanje RH u EU, postoji mogućnost korištenja značajnih sredstava iz pristupnih fondova za razne namjene. Ovlašteni revizori Consilium revizije d.o.o. rade reviziju financijskih izvještaja projekata (PHARE, IPARD, SAPARD, IPA ...).

 

Računovodstveno i porezno savjetovanje

Pružamo računovodstveno savjetovanje primjene propisa s područja računovodstva: Zakona o računovodstvu, Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) te podzakonskih akata.
Porezno savjetovanje pružamo s područja primjene poreznih propisa i to Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona te drugih poreznih propisa specifičnih za pojedinog klijenta.
Savjetovanje obavljaju ovlašteni revizori, a imamo i mogućnost angažmana ovlaštenog poreznog savjetnika prema Zakonu o poreznom savjetništvu, koji vas može zastupati pred poreznim tijelima i u sudskim postupcima.
Cilj provedbe due diligence postupaka jest omogućiti korisnicima dobivanje pouzdanih informacija kako bi mogli donijeti pravilne poslovne odluke i poduzeti pravilne i pravovremene radnje.
Svaka osoba koja planira kupiti dionice ili imovinu mora provjeriti sve elemente na kojima zasniva planirano ulaganje.
Due diligence omogućava ulagačima bolje razumijevanje čimbenika koji su bitni za donošenje ispravne poslovne odluke.

Due diligence

Cilj provedbe due diligence postupaka jest omogućiti korisnicima dobivanje pouzdanih informacija kako bi mogli donijeti pravilne poslovne odluke i poduzeti pravilne i pravovremene radnje.
Svaka osoba koja planira kupiti dionice ili imovinu mora provjeriti sve elemente na kojima zasniva planirano ulaganje.
Due diligence omogućava ulagačima bolje razumijevanje čimbenika koji su bitni za donošenje ispravne poslovne odluke.